DOTÁCIA PRE POľNOHOSPODÁROV - ROZVOJ VIDIEKA

Výzva bola vyhlásená 8.12.2023, s uzávierkou 31.3.2024, je určená pre opatrenie “Investície do hmotného majetku” pod opatrením “Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov” v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Získať tak môžete preplatenie oprávnených nákladov do výšky 40% až 70%.➡️ • Žiadať o dotáciu môžu fyzické a právnické osoby podnikajúce v živočíšnej, alebo poľnohospodárskej prvovýrobe, alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov špecializovanej rastlinnej výroby.
• V prípade poľnohospodárskej výroby je podmienkou pestovanie plodín z tohto zoznamu: Zoznam oprávnených plodín

Výška dotácie a na čo je možné ju čerpať.

• Preplácajú sa oprávnené výdavky na realizáciu do výšky 40% pre Bratislavský samosprávny kraj a do výšky 50% pre zvyšné regióny Slovenska.
• Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt musí byť v rozmedzí od 5 000 € do 200 000 €.
• Dotáciu je možné čerpať na FOTOVOLTICKÉ systémy s monokryštalickým typom solárneho panelu s výkonom od 1 do 99,99 kW (vrátane) a taktiež na TEPELNÉ ČERPADLÁ.
• Na každý 1 kW výkonu FOTOVOLTICKÉHO systému sa počíta oprávnený náklad 853,07 €.


Možnosť získania ďalších 20% preplatenia nákladov.

🌞 • Ak ste mladý poľnohospodár (do 40 rokov-vrátane) to po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia v podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ, alebo do vykonania činností podnikateľského plánu.
• Ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom ( https://www.uksup.sk/zoznam-registrovanych-subjektov). V prípade projektu zameraného na špeciálnu rastlinnú výrobu, kde ekologická výroba tvorí min. 30% výmery žiadateľa. V prípade projektu zameraného na živočíšnu výrobu sa ekologická výroba vzťahuje na daný druh hospodárskych zvierat.
• Ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV. V prípade projektu zameraného na špeciálnu rastlinnú výrobu kde integrovaná produkcia tvorí min. 30 % obhospodarovanej plochy ornej pôdy a trvalých kultúr (SAD, VIN, CHM) žiadateľa.

➡️ Pošlite nám nezáväzný dopyt cez náš FORMULÁR V LINKU TU: https://riesenia.solarnydom.sk/, alebo nás kontaktuje na 0940 630 630, prípadne mailom na info@solarnydom.sk

Čo je potrebné a dôležité.

• Výdavky sú oprávnené ak boli vynaložené a uhradené až po dátume predloženia žiadosti.
• Je dôležité priebežne elektronicky komunikovať preukazujúc realizáciu projektu.
• K aktivitám živočíšnej výroby patria aj kone a včelárstvo.
• V prípade poľnohospodárskej výroby je podmienkou pestovanie plodín zo zoznamu oprávnených plodín
• K projektu je potrebná projektová dokumentácia, statický a požiarny posudok, jednoduchý podnikateľský plán.
• Celková vyrobená elektrická energia sa musí spotrebovať výhradne vo vlastnom podniku.

Čo nie je potrebné k získaniu dotácie.

• Nie je potrebné realizovať verejné obstarávanie, zákazku môže žiadateľ zadať svojvoľne podľa vlastného uváženia.

FOTOVOLTICKÉ systémy pre firmy navrhujeme na mieru už 10 rokov. Za tento čas sme úspešne zrealizovali po celom Slovensku vyše 8000 FOTOVOLTICKÝCH elektrární. Poskytujeme kompletný záručný a pozáručný servis.
Ak vás možnosť využitia solárnej energie pre vašu firmu ako lokálny zdroj zaujala, kontaktujte nás.


Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Spoločnosť SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná (resp. zaregistrovaná) v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

www.solarnydom.sk
www.facebook.com/solarnydom