Zelená podnikom - národný projekt

Projekt je určený pre mikro podniky, malé a stredné podniky.

Projekt ZELENÁ PODNIKOM - podpora využívania OZE v podnikoch (OZE - obnoviteľné zdroje energie), je pilotným projektom zabezpečujúcim spolufinancovanie inštalovania OZE do podnikov a firiem, prináša finančné prostriedky pre podporu inštalovania zdrojov zelenej energie s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti a úrovne dekarbonizácie na Slovensku.➡️ Štátnu dotáciu môžu získať všetky typy podnikov, bez obmedzenia odvetvia, prioritne však budú podporené projekty, kde bude vyrobená energia/teplo/chlad, spotrebovaná vo vlastnom podniku.

Podmienky pre získanie štátnej dotácie:

• mikro, malý alebo stredný podnik, ktorý nemá viac ako 250 zamestnancov, ročný obrat viac ako 10 miliónov eur a celková bilančná suma nepresahuje 43 miliónov eur,
• ✅ v čase podania žiadosti musí mať podnik už hotový energetický audit budovy, ktorý je zameraný najmä na identifikovanie potrebných opatrení energetickej efektívnosti, ktoré majú za cieľ zníženie spotreby energie a ktorý bude súčasne identifikovať potenciál navrhovaného zariadenia OZE v podniku,
• ✅ pri podávaní žiadosti nebude nutné mať stavebné povolenie, ani podanú rezervovanú kapacitu, či povolenie v distribučnej spoločnosti,
• prevádzkové meradlo vyrobenej energie/tepla/chladu na každom nainštalovanom zariadení OZE v podniku a taktiež meradlo pomocnej energie (napr. elektromer pre tepelné čerpadlo).

• uprednostnené budú podniky, ktoré budú žiadať o zariadenie pokrývajúce primárne spotrebu podniku bez dodávok do siete - pre samospotrebovanie podniku,
• žiadosti budú posudzované v poradí v akom budú do informačného systému nahraté,
• podnik bude môcť žiadať dotáciu na viac zariadení teda napr. na fotovoltiku a aj na tepelné čerpadlo a to buď naraz v jednej žiadosti alebo samostatne na každú zvlášť,
• raz ročne, počas 3 rokov, bude potrebné zasielať hlásenia na SIEA o množstve vyrobenej/spotrebovanej elektrickej energie.
• o dotáciu je možné žiadať iba ak nemá podnik ešte zrealizovanú investíciu. Obdobie oprávnenosti výdavkov bude stanovené od dňa vyhlásenia výzvy.

Kategória
podniku

Počet
zamestnancov
(hlavné kritérium)

Ročný obrat
(vedľajšie
kritérium)

Celková ročná bilančná
suma (hodnota aktív, vedľajšie kritérium)

Mikropodnik

menej ako 10

do 2 mil. € vrátane

do 2 mil. € vrátane

Malý podnik

10 – 49

do 10 mil. € vrátane

do 10 mil. € vrátane

Stredný pod.

50 – 249

do 50. mil € vrátane

do 43 mil. € vrátane

SIEA preplatí max. 40 % nákladov, 60 % je hradených z vlastných zdrojov.

🌞 Dotácia vo forme poukážky
• poukážky budú posielané a refundované priamo podniku, ktorý o ňu bude žiadať,
• výška dotácie je obmedzená na max. 50 000 eur pričom, ale platí, že podnik musí mať 60% podiel z celkovej sumy, teda podnik dostane max. 40% z celkových oprávnených nákladov.

✅ Podporované zariadenia Zelená podnikom.
➡️ V rámci národného projektu Zelená podnikom budú podporované zariadenia na výrobu elektriny, tepla a chladu, využívajúce veternú, slnečnú, geotermálnu energiu a energiu z okolia. Bude sa jednať o zariadenia:

• fotovoltické panely,
• tepelné čerpadlá,
• slnečné kolektory,
• veterné turbíny,
• zariadenia na uskladňovanie energie - batériové systémy.

✅ Oprávnené náklady projektu Zelená podnikom
• inštalácia zariadenia/zariadení OZE v podniku a energetický audit,
• inštalácia zariadenia/zariadení OZE v podniku,
• výdavky súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie,
• inteligentný systém riadenia výroby a spotreby energie.

✅ Preplatenie poukážky
• poukážky sa budú preplácať priamo podniku - teda žiadateľovi o poukážku,
• budú sa preplácať až po dokončení a odovzdaní diela dodávateľom,
• očakávaná refundácia financií podniku je cca 2-3 mesiace po podaní žiadosti o preplatenie poukážky.

✅ Ak máte záujem o FOTOVOLTIKU pre firmu so štátnou dotáciou, kontaktujte nás, navrhneme vám vhodné riešenie, a zaradíme vás do nášho zoznamu záujemcov, aby ste spustenie programu nepremeškali.

➡️ Pošlite nám nezáväzný dopyt cez náš FORMULÁR V LINKU TU: https://riesenia.solarnydom.sk/, alebo nás kontaktuje na 0940 630 630, prípadne mailom na info@solarnydom.sk


Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

Spoločnosť SOLARNY DOM, s.r.o. je zapísaná (resp. zaregistrovaná) v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

www.solarnydom.sk
www.facebook.com/solarnydom